O Firmie


Oferta


Klienci


Kontakt


Badanie sprawozdań finansowych


Badanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z 29 wrzesnia 1994 roku (tekst jednolity: Dz.U.z 2009 roku Nr 152 poz 1223, nr 157 poz 1241, nr 165 poz 1316.) oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Swiadczone usługi badania sprawozdań finansowych realizują biegli rewidenci będący pracownikami lub związani ze Spółką umowami prawnymi. Do wykonania zadań wymagających wiedzy z innych dziedzin niż rachunkowość jak prawo, informatyka, tworzone są zespoły, w skład których - obok biegłych rewidentów - wchodzą eksperci z określonych specjalności.


Usługi księgowe


Prowadzimy księgi rachunkowe małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego oraz ewidencję księgową wspólnot mieszkaniowych. Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych realizowane są pod nadzorem wysoko kwalifikowanej osoby - specjalisty posiadającej uprawnienia nadane przez Ministra Finansów. Osoby współpracujące zatrudnione w Biurze rachunkowym zdobywają praktyczną naukę zawodu księgowego.


W ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych proponujemy:
» bieżące zaksięgowanie operacji gospodarczych (zgodnie z wymaganymi przepisami),
» naliczanie wynagrodzeń i składki ZUS właścicieli firm i pracowników,
» doradztwo podatkowe,
» sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej
» sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego,
» sporządzenie i analiza rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia i bezpośrednia),
» przygotowanie i analiza wniosków kredytowych.


Sporządzenie niezależnych opinii


Sporządzamy niezależne opinie dotyczące:
» oceny systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
» stanu i prawidłowości ksiąg rachunkowych,
» prawidłowości sporządzania i rozliczania inwentaryzacji,
» prawidłowości wydatkowania środków w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej,
» innych zagadnień zleconych przez różne firmy z zakresu prawa autorskiego, ochrony środowiska, rozliczeń inwestycji, działalności Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnot Mieszkaniowych.


Oferta na świadczenie usług doradztwa podatkowego


Firma nasza prowadzi usługi doradztwa podatkowego oraz wykonuje audyty z zakresu prawa podatkowego w których wskazujemy nieprawidłowości oraz wynikające z nich konsekwencje wraz z informacją zmierzającą do poprawienia stopnia bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych. Powyższe zlecenie kierowane jest szczególnie do właścicieli osobiście zarządzających swoją firmą. Raort z badania poprawności rozliczeń podatkowych pozostaje do wiadomości Zleceniodawcy i nie jest upubliczniany.